เชื่อมโยงกับสื่อบันทึกภายนอก(Removable Storage )

Mount

ติดต่อกับอุปกรณ์สื่อเคลื่อนที่เช่น (CD, DVD, USB-Stick) ระบบจะติดตั้งอัตโนมัติภายใต้ KDE และ Gnome
 

การตั้งค่าด้วยตัวเอง

คุณสามารถตั้งค่าเชื่อมโยงอุปกรณ์ CDs und DVDs ผ่าน gnome-mount --device /dev/cdrom ได้ด้วยตัวเอง
อุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงแล้ว จะถูกเก็บใน /media
ด้วยคำสั่ง gnome-umount --device /dev/cdrom ทำให้คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อกับสื่ออุปกรณ์ได้

สำหรับ USB-Sticks และ USB-Festplatten:

ส่วนใหญ่ gnome-mount --device /dev/sda และ gnome-umount --device /dev/sdaแทนที่จะเป็นsda ให้ใช้
sda1 หรือ sdb คุณสามารถดูได้ที่ /dev ว่าจะใช้ตัวไหนได้

ทางเลือกอื่นของ gnome-mount: คุณสามารถใช้ hmount device mountpunktได้เหมือนกัน(และ hmount -u device
สำหรับ unmounten) ถ้าไม่ใส่จุดเม้าท์ลงไประบบก็จะติดตั้งค่าอัตโนมัติภายใต้ชื่อ/media

ตัวอย่างเช่น hmount /dev/sdb1 /media/meinusbstick
คุณสามารถพิมพ์ man hmount เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมการตั้งค่าต่างๆและทางเลือกการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของ hmount