แป้นพิมพ์/โปรแกรมไม่ทำงาน

แป้นพิมพ์ไม่ทำงาน

ให้คุณทดสอบว่าเข้า Textconsole ได้หรือปล่าวด้วย [Strg] + [Alt] + [F2] (ออกจาก Textconsole ดัวย [Strg] +
[Alt] + [F1]
) ถ้าคุณเข้า Textconsole ได้แสดงว่ามีโปรแกรมบางตัวที่ยังทำงานค้างอยู่ (ให้ดูที่หัวข้อต่อไป) แต่ถ้าไม่ใช่ให้คุณ
ถอดสายเคเบิลของแป้นพิมพ์ออกสักพักแล้วเสียบใหม่ ถ้าแป้นพิมพ์ยังใช้งานไม่ได้ให้คุณติดต่อที่ Admin (ห้อง 010 และ 011)

โปรแกรมไม่ทำงาน

ด้วยคำสั่งtop ทำให้คุณตรวจสอบได้ว่ามีโปรแกรมตัวไหนทำงานอยู่บ้าง และโปรแกรมแต่ละตัวใช้พื้นที่หน่วยความจำและ CPU
เท่าไหร่ (ออกจาก Modus ดัวยการกดที่แป้นพิมพ์ [q]) ดูว่าโพรเซสหรือว่าโปรแกรมของตัวเองตัวไหนกำลังทำงานอยู่บ้างด้วยคำ
สั่ง ps x ทั้ง สองการแสดงผลนี้คุณจะเห็น Prozess-IDs(PID) ของโพรเซสหรือโปรแกรม คุณสามารถยกเลิกการทำงานของ
โปรแกรมหรือว่าโพรเซสของตัวเองดัวยคำสั่ง kill [Prozess-ID]ถ้ายังไม่ได้ผลคุณสามารถเริ่มการทำงานใหม่ทั้งหมดของ X
ได้ด้วยการกด [Strg] + [Alt] + [Backspace] งานทั้งหมดจะถูกยกเลิกและระบบจะกลับมาหน้า Login ใหม่ (ข้อมูลที่ยังไม่
ถูกบันทึกก็จะสูญหายไปด้วย) และถ้ายังไม่ได้ผลอีกแสดงว่าเกิดปัญหาขึ้นให้คุณแจ้งที่หัอง 011 หรือ 010