SSH

ด้วยคำสั่ง ssh [ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์] ทำให้คุณสามารถเข้าระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์จากที่หนึ่งไปยังเครื่อง คอมพิวเตอร์อื่นได้
ถ้าคุณต้องใช้โปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบกราฟิกอินเทอร์เฟสจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง คุณจะต้องพิมพ์
ssh -Y [ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์]