ปัญหาเกี่ยวกับ Login

ไม่สามารถ Login

เป็นไปได้หลายสาเหตุด้วยกันอาทิเช่น

 • มีช่องว่างก่อนพิมพ์ชื่อ หรือ Capslock เปิดอยู่ขณะพิมพ์
 • quota จำนวนลิมิตที่ให้ไว้เกินกำหนด ให้เข้าระบบผ่านทาง Textconsole แล้วพิมพ์คำสั่ง quota ถ้า quota เกินลิมิตให้ลบ
  ข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป อันดับแรกให้ลองลบใน corefile ด้วยคำสั่ง rm -f core.* (Corefile เกิดจากการที่โปรแกรม
  ดำเนินการผิดพลาด จะถูกเขียนลงในไฟล์ที่หลังจากนั้นสามารถวิเคราะห์ผ่าน Debugger ได้)
  นอกจากนั้นแคชในบราว์เซอร์ยังใช้หน่วยความจำมากเหมือนกัน ทางที่ดีที่สุดให้ติดตั้งค่าเว็บบราว์เซอร์ที่ 0
  ถ้าคุณลบไฟล์ (อย่างเช่น KDE) ลงในถังขยะ(Trash) ไฟล์ของคุณยังใช้พี้นที่ในหน่วยความจำอยู่ให้คุณลบไฟล์นั้นทิ้งถาวร
  ผ่านทาง Textconsole คุณสามารถลบไฟล์ในทั้งถังขยะ(Trash)ในคราวเดียวกันกับคำสั่ง rm -rf .locale/share
  /Trash

  ด้วยคำสั่งนี้ du -h --max-depth=1 | more คุณสามารถดูการใช้พี้นที่หน่วยความจำของแต่ละไดเร็กเทอรี่ได้กด
  [Enter] เมื่อคุณต้องการดูเพิ่มจนถึงสุดท้าย
 • ถ้าไดเร็กเทอร๊่ของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแฟ้มชั่วคราวเต็ม คุณสามารถตรวจสอบได้โดยการเข้าระบบผ่านทาง
  Textconsole แล้วพิมพ์ df /tmp ถ้าหน้าจอปรากฏ Use% 99% หรือว่า 100% แสดงว่าหน่วยความจำเต็ม ให้คุณเปลี่ยน
  ไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และจะดีมากถ้าคุณบอกให้ Admins(RBI)ทราบเพื่อเราจะได้ทำการแก้ไข(อย่าลืมบอก
  ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทราบด้วย)
 • ถ้าคุณใช้ KDE ก็อาจจะเป็นไปได้ที่การตั้งค่าไฟล์ของ KDE ทำงานไม่ถูกต้อง สามารถทำการทดสอบได้โดยระหว่างการ
  เข้าระบบผ่านทางกราฟิคอินเทอร์เฟสให้เลือก Session-Typ อื่น (เช่น Gnome หรือว่า Failsafe)ถ้ามีปัญหาเกิดขี้นและคุณ
  ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าที่คุณตั้งใน KDE ตอนนั้น คุณสามารถย้ายค่าตั้งหน้าออกไปได้ตัวอย่างคำสั่ง mv .kde .kde.bak ใน
  การเข้าระบบด้วยกราฟิกอินเทอร์เฟสครั้งต่อไปก็จะใช้ค่าพี้นฐานของ KDE ในการเข้าระบบ

เข้าระบบผ่านทางTextconsole ไม่ได้

อาจ จะเป็นไปได้ที่พาสเวิร์ดของคุณไม่ปลอดภัยและถูกทำการปิดไป ให้คุณไปติดต่อขอพาสเวิร์ดใหม่ได้ที่ห้อง 011 หรือ 010 (อย่า
ลืมเอาบัตรนักศึกษาติดมาด้วย!)