บีบอัดและจัดเก็บไฟล์

zip, rar, tar,bz2

คำสั่ง zip, unzip ใช้สำหรับไฟล์ zip และ gzip, gunzip สำหรับไฟล์ gzip ใช้สำหรับรวมไฟล์เข้าด้วยกันหรือแตกไฟล์ออก
สำหรับ unrar ใช้สำหรับแตกไฟล์นามสกุล rar

สำหรับ tar -[Optionen] [ไฟล์] ทำให้คุณสามารถรวมไฟล์และแตกไฟล์ของtar-Archive ได้(อย่างเช่น tar -jxf foo.tar.bz2
แตกไฟล์foo.tar.bz2).

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหน้าที่และทางเลือกแต่ละคำสั่งสามารถดูได้ที่ manpages สามารถเรียกใช้โดยการพิมพ์
man [คำสั่งที่ต้องการจะดูรายละเอียดเพิ่มเติม] (ตัวอย่าง man tar)