เอาแผ่น CD/DVD ออก

CD/DVD ออกจากเครื่องไม่ได้

ให้คุณเปิดโปรแกรม Konqueror หรือไปที่ K-menu (ด้านล่างจอซ้ายมือ)และไปที่ Applications -->Utilities-->Disks หลังจากนั้น
ให้เลือก CD/DVD Drive แล้วคลิกที่รูปภาพ Eject media(ด้านบนของหน้าต่างขวามือ) ถ้าคุณได้ทำการเมานท์อูปกรณ์ CD/DVD
ดัวยตัวเองคุณจะต้องทำการยกเลิกการเมานท์ก่อน (อ่านเพิ่มเติมได้นี้ ชื่อมโยงกับสื่อบันทึกภายนอก(Removeable Storage))