พื้นที่หน่วยความจำ?

Quota

คำสั่งสำหรับดูเนื้อที่ในหน่วยความจำของ Account ตัวเอง quota -v

ตัวอย่างเช่นถ้าหน้าจอขึ้นข้อความต่อไปนี้

Disk quotas สำหรับ user xxxxxx (uid xxx):

Filesystem

blocks

quota

limit

grace

files

quota

limit

grace

kronos-gb:/home/users4

1500174

3000000

3100000

 

24930

150000

160000

 

 

คำอธิบาย
. blocks (hier: 1500174):คุณได้ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำ(in kB)ไปแล้วเท่าไหร่
2.qouta (hier: 3000000):ความจุในหน่วยความจำที่คุณสามารถบันทึกข้อมูลได้มากสุดที่สุด (in kB) โดยที่ไม่มีปัญหาในการ Login
3. limit (hier: 3100000): ขอบเขตพี้นที่หน่วยความจำที่คุณสามารถบันทึกได้อยู่ที่ (in kB)
4. ถึง 6. Zahl: เหมือนข้อมูลข้างต้นแต่เป็นจำนวนของข้อมูล

คำสั่ง du

คำสั่ง du แสดงพี้นที่ในหน่วยความจำของไฟล์นั้นๆ du -h [ชื่อไฟล์หรือโฟล์เดอร์]
ฟังก์ชั่น -h ด้วยตัวช่วยของฟังก์ชั่นนี้ทำให้เราอ่านความจุของหน่วยความจำได้ง่ายขี้น


ตัวอย่างเช่น du -h test/
ผลที่แสดงออกมา 48K test/


ที่โฟล์เดอร์ test ได้ใช้หน่วยความจำไปแล้ว 48 Kilobyte
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำสั่ง du โดยการพิมพ์ man du ลงไปใน Console